ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

 1. Загальні положення
  1. Фізична особа – підприємець Славін Сергій Євгенович, зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в установленому чинним законодавством порядку та який є платником єдиного податку (далі - Виконавець), адресує цей Договір - оферту (далі Договір) про надання доступу до онлайн-сервісу medcrm.sekretario.com (далі Онлайн-Сервіс) будь-якій фізичній особі (далі - Замовник), яка приймає послуги Виконавця. Виконавець та Замовник (Замовники) далі разом іменуються Сторони, а кожний окремо – Сторона.
  2. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
  3. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.
  4. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.
  5. Акцептом цієї Оферти є реєстрація Замовником на Онлайн-Сервісі з подальшим перерахуванням коштів в рахунок передоплати за надання послуг.
  6. Договір є укладеним і набирає чинності з моменту перерахування Замовником грошових коштів на рахунок Виконавця.
 2. Предмет договору
  1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов'язується надати послуги по доступу до Онлайн-Сервісу (надалі - Послуги), а Замовник зобов'язується оплатити надані послуги.
  2. Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.
  3. Виконавець підтверджує, що має право на здійснення діяльності у сфері інформатизації, у відповідності з вимогами діючого законодавства України.
 3. Права та обов’язки сторін
  1. Виконавець зобов'язаний:
   1. Надати послуги згідно умов даного Договору.
   2. Забезпечити Замовника всіма заявленими на Онлайн-Сервісі функціональними можливостями.
   3. Надавати консультації з питань, які з'являються в ході експлуатації Онлайн-Сервісу, за допомогою електронної пошти в робочі дні з 10.00 до 18.00.
   4. Усувати всі виявлені в процесі надання Послуг недоліки в роботі Онлайн-Сервіса.
   5. При неможливості надання Послуг, які передбачено цим Договором, негайно повідомити про це Замовника письмово або по телефону.
  2. Виконавець має право:
   1. Призупинити надання Послуг при порушенні Замовником цього Договору.
  3. Замовник зобов'язаний:
   1. Ознайомитись з умовами цього Договору до моменту реєстрації на Онлайн-сервісі. У разі, якщо Замовник не згоден з умовами Договору, Замовник зобов’язується негайно припинити використання Онлайн-Сервісу.
   2. Замовник погоджується не виконувати дії, які можуть бути розцінені як такі, що порушують чинне законодавство України або норми міжнародного права, у тому числі в галузі інтелектуальної власності, авторських та суміжних прав, а також будь-яких дій, що можуть призвести до порушень у нормальній роботі Онлайн-Сервісу.
   3. Повідомити про відступи від умов Договору та інші недоліки у наданій послузі не пізніше трьох діб після їх виявлення.
   4. Оплатити за Послуги згідно умов, визначених цим Договором.
  4. Замовник має право:
   1. Відмовитися від надання Послуг, якщо вони не відповідають умовам Договору, та письмово повідомити Виконавця протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту оплати за Послуги.
   2. Вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору.
   3. Інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.
 4. Порядок розрахунків
  1. Вартість за цим Договором вказується на сторінці medcrm.sekretario.com.
  2. Оплата послуг здійснюється Замовником на підставі виставленого рахунку.
  3. Датою оплати вважається дата надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
 5. Відповідальність сторін за порушення договору
  1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
  2. Усі спори, що виникають щодо цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
  3. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
  4. Виконавець не несе ніякої відповідальності за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця, а саме: настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та / або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та /або настання форс-мажорних обставин.
 6. Форс-мажорні обставини
  1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що передбачені даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.
  2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Замовник, або держави, резидентом якої є Виконавець, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов'язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.
  3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.
 7. Інші умови договору
  1. Онлайн-Сервіс може бути тимчасово частково або повністю недоступний внаслідок проведення технічних або профілактичних робіт, або з будь-яких інших причин технічного характеру.
  2. Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником чи відмова виконувати умови укладеного Договору Замовником є неприпустимою, за винятків випадків, передбачених цим Договором.
  3. Виконавець підтверджує, що є платником єдиного податку (група 3) за ставкою, передбаченою Податковим кодексом України.
  4. Інформація, що надається Замовником є конфіденційною. Інформація про Замовника використовується виключно в цілях виконання його Замовлення.
  5. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних.
  6. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником.
  7. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.
  8. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування.
  9. Виконавець самостійно, відповідно до вимог чинного законодавства України, визначає умови даного Договору та додатків до нього, які є його невід’ємними частинами. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Веб-сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором, є дійсною.
 8. Реквізити виконавця

  ФОП Славін Сергій Євгенович
  ЄДРПОУ 2836202096
  ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
  Рахунок у форматі IBAN: UA673287040000026009054262053
  Телефон: +380 (063) 646 10 04
  E-mail: support@sekretario.com